• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Journal Issues » 2018 » Journal Culture Of The Word - №89 » CONTRAST AS A SIGN OF YEVHEN MALANIUK`S IDIOLLECT

CONTRAST AS A SIGN OF YEVHEN MALANIUK`S IDIOLLECT

Culture of the word, 2018, № 89

UDC 811.161.2’42:821.161.2’6.09 (092)

 

Nadiia BOYKO,

Doctor of Philological Sciences, Professor, Head of the Department of Ukrainian Language, Nizhyn Mykola Gogol State University,

2 Grafska St., Nizhyn 16600, Chernihiv region, Ukraine

E-mail: ndu@ndu.edu.ua


 

Heading: Word in fiction
Language: Ukrainian

 

Abstract: The article describes the contrast as a sign of Yevhen Malaniuk’s linguistic work and as a means of expressing the author’s idiolect. It is established that the contrast in the poetic language of the artist is objectified by three groups of conceptual binary oppositions (universal, philosophical and cultural, individual and authorial), each of which is filled with personal semantic plans, a wide variety of subjective intentions of the author.

The dominance of contrastive semantics is provided by the usual and contextually antonymized lexical and phraseological units represented by various lexical-semantic, lexical-grammatical, phraseological contrasts and occasional contrastive  associatives. Contrastive semantics of the author`s  idiolect is modeled on the basis of emotional and axiological semantic plans of lexemes and phrases, and appears as a powerful and original means of expressivating the artist’s poetic texts.

Key words: contrast, Yevhen Malaniuk, idiollect, binary opposition, antithesis, oxymoron, expression, lexical semantics, semantic plan, context, semantic structure.

 

REFERENCES

Andreeva, G. V. (1998). Aktualizatsiya kategorii protivopolozhnosti v hudozhestvennom tekste.Aktualnyie problemyi stilistiki dekodirovaniya, teoriya intertekstualnosti, v semantike slova i vyiskazyivaniya.SPb.: Izd-voS.-Peterb. un-ta. P. 10 – 17 (in Rus.).

Hrynia, N. O. (2014). Kontrast u teksti i dyskursi. Aktualni problemy romanohermanskoi filolohii ta prykladnoi linhvistyky: nauk. zhurn. Chernivtsi: Rodovid. P. 20 – 29 (in Ukr.).

Yermolenko, S. Ya. (2011). Epitet yak oznaka indyvidualnoho  styliu Pavla Tychyny i Yevhena Malaniuka.Movotvorchist Pavla Tychyny u dzerkali tretioho tysiacholittia: zb. nauk. prats. Rivne – Ostroh. P. 12–22 (in Ukr.).

Kamenska, N. P. (2008). «…bez tebe povilna, nestiamna zahybel, Batkivshchyno moia, Batkivshchyna nima!» (nostalhiina liryka Ye. Malaniuka).Filolohichni nauky: Zbirnyk naukovykh prats. Sumy: SumDPU im. A. S. Makarenka. P. 195–202 (in Ukr.).

Kutsenko, L. (2002). Dominus Malaniuk: tlo i postat. Кyiv: Vyd. tsentr «Prosvita» (in Ukr.).

Malaniuk, Ye. (1992). Poezii. Кyiv: Ukrainskyi pysmennyk (in Ukr.).

Melnyk, H. I. (2003). Funktsii antroponimiv u zbirtsi Yevhena Malaniuka «Stylet i stylos». Zapysky z onomastyky. Odesa: Astroprynt. Vyp. 7. P. 57 – 62 (in Ukr.).

Selivanova, O.O. (2010). Linhvistychna entsyklopediia. Poltava: Dovkillia – Kyiv (in Ukr.).

Semenets, O. O. (2005). Linhvistychna synerhetyka idiolektu Yevhena Malaniuka: avtoref. dys. … doktora filol. nauk: spets. 10.02.01 «Ukrainska mova». Kyiv (in Ukr.).

Siuta, H. (2010). Movotvorchist Niu-Yorkskoi hrupy v ukrainskomu poetychnomu dyskursi. Kultura slova. Vyp. 72. P. 42–47. (in Ukr.).

Taranenko, O.O. (2007). Oksymoron. Ukrainska mova. Entsyklopediia. Redkol.: Rusanivskyi V.M., Taranenko O.O. ta in. Кyiv: «Ukr. entsykl.». P. 452–453 (in Ukr.).

Tyshchenko, O. M. (2004). Metafora Yevhena Malaniuka (semantyko-funktsionalnyi aspekt). Kyiv (in Ukr.).