• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №88, 2018 » Анотація: Концептуальні домінанти мовосвіту Олеся Гончара

Анотація: Концептуальні домінанти мовосвіту Олеся Гончара

Культура слова, 2018, № 88
УДК 811.161

СНІЖКО Наталія Володимирівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: slovsprava@ukr.net

Рубрика: Слово Олеся Гончара в словнику
Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена аналізу концептуальної картини світу Олеся Гончара, яка є важливим складником сучасного українського мовомислення. У творчій спадщині письменника представлені константи української та світової культури, які увиразнюють традиції світосприймання, а також нові концептуальні домінанти, що відтворюють оновлене українське світобачення, утверджують процеси демократизації та гуманізації суспільства. Багатий неолексикон та оригінальна образна система Олеся Гончара – вдячний фактичний матеріал для сучасних досліджень неології, лінгвокогнітології, лінгвоконцептології, лінгвокультурології, лінгвостилістики та авторської лексикографії.

Ключові слова: Олесь Гончар, концептуальна картина світу, мовна картина світу, авторська картина світу, ідіолект, концептуарій, неолексикон, авторська лексикографія.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вельможко Я. В. Щоденники Олеся Гончара: проблематика, образ автора, стиль: Автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2015.
 2. Гончар О. Щоденники: у 3-х т. Упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу В. Д. Гончар. Київ: Веселка, 2002 – 2004.
 3. Єрмоленко С. Я. Творчість Олеся Гончара і мовно-естетична культура сучасника. Дивослово. 1998. №7. С. 11 – 13.
 4. Ігнатьєва С. Є. Лінгвокультурна парадигма концепту «море» у щоденниковій прозі Олеся Гончара. Актуальні проблеми словʼянської філології. 2011. Вип. ХХІV. Ч. 2. С. 169 – 174.
 5. Оляндер Л. К. Людина і світ у «Щоденниках» Олеся Гончара: біографічний вимір. Питання літературознавства. 2014. № 90. С. 251 – 265.
 6. Словник української мови в 11 томах: Додатковий том: у 2-х кн. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.
 7. Сніжко Н. В. Неолексикон Олеся Гончара: лексикологічний та лексикографічний виміри. Українська мова. 2017. № 2. С. 98 – 109.
 8. Сніжко Н. В. Нова джерельна база української лексикографії в системі інтегральних лінгвістичних досліджень. Людина. Компʼютер. Комунікація: збірник наукових праць. За ред. проф. О. П. Левченко. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. С. 47 – 52.
 9. Сніжко Н. В. Структурна, функціональна та хронологічна параметризація лексики у зведеному словнику, тезаурусі й електронній картотеці. Українська мова. 2016. № 4. С. 87 – 102.
 10. Сніжко Н. В. Особливості українського мовомислення та світосприймання в інтегральному лексикографічному відтворенні. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей. Відп. ред. О. Г. Хомчак. Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. С. 158 – 163.
 11. Сологуб Н. М. Мовний світ Олеся Гончара. Київ: Наук. думка, 1991. 140 с.
 12. Степаненко М. І. Літературний простір «Щоденників» Олеся Гончара: монографія. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. 528 с.
 13. Степаненко М. І. Світ в оцінці Олеся Гончара: аксіосфера щоденникового дискурсу письменника. Полтава: ПП Шевченко Р. В., 2012. 284 с.