• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Для авторів

Для авторів

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Редакція фахового  збірника «Культура слова» приймає до друку оригінальні, раніше не публіковані науково-теоретичні, науково-популярні, дослідницькі статті з проблем української мови, рецензії, матеріали, присвячені видатним мовознавцям, ювілеям. Публікація статей для авторів – безкоштовно.

Рукописи оформляти українською мовою. До редакції подавати ідентичні варіанти: у паперовому (у 2-х пронумерованих примірниках) – на пошту (вул. Грушевського, 4, кім. 713 – 714, Київ, 01001), в електронному –  на електронну пошту редакції kulturaslova@ukr.net

Обсяг статті (разом зі списками літератури та анотаціями) – до 12 стор.
Обсяги матеріалів до рубрики «Наші консультації» – до 3стор.

Формат: А-4, через 1,5 інтервали.

Поля: всі – по 2 см, абзац – відступ на 1,25 см.

Шрифт: Times New Roman, розмір – 14, виконані на комп’ютері у редакторі Word for Windows (*.dос). Для набору формул, графіків і таблиць треба використовувати спеціальні програми, умонтовані у Word for Windows.

Автор підписує першу сторінку паперового варіанту статті (дата, ПІБ).

Аспіранти і здобувачі подають статті з рекомендацією наукового керівника (консультанта), завідувача кафедри, відділу і т. ін.

Разом зі статтею подається підписаний Ліцензійний договір на використання твору.

Кожна стаття будь-якої рубрики повинна мати: код УДК, назву статті та відомості про автора українською й англійською мовами, а саме: ПІБ повністю, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи. Автор надає інформацію для широкого загалу (поштова адреса з індексом, ел. адреса, реєстраційний номер в ORCID), напр.:

Колоїз Жанна Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету; вул. Героїв АТО, 79, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000; ORCID: 0000-0003-3670-2760; e-mail: koloiz.zv@gmail.com

Koloiz Zhanna Vasylivna – Doctor of Philological Sciences, Full Professor, Head of the Ukrainian Language Department, Kryvyi Rih State Pedagogical University; 79 Heroes of ATO St., Kryvyi Rig, Dnipropetrovsk region, 50000, Ukraine; ORCID: 0000-0003-3670-2760; e-mail: koloiz.zv@gmail.com

Вимоги до анотацій статей:

 • українською мовою: анотація (до 500 знаків) з ключовими словами (до 80 знаків) без загальних слів, методологічних деталей, посилань і абревіатур, містить конкретизацію авторського внеску (що розроблено, запропоновано, обґрунтовано, здійснено, визначено, виявлено, впроваджено і т. ін.);
 • англійською мовою: науковий реферат статті (до 2 тис. знаків) з ключовими словами.

До рубрик «Думки понад часом», «Постаті українських мовознавців», «Рецензії», «Наші консультації» анотацію з ключовими словами українською мовою не подають (англійською – за бажанням автора).

Покликання:

 • на джерела списку  умовних скорочень брати в круглі дужки, напр.: (СлЕп); (Там само);
 • (Там само: 378); (СУМ VІІ: 138); (Голос України, 12.10.2019);
 • на наукові джерела списку літератури брати в прямі квадратні дужки, зазначаючи прізвище автора чи перше слово назви джерела (за списком літератури) і рік видання, а через двокрапку – сторінку(и), напр.: [Іваненко 2018: 27 – 29]; [Там само]; [Там само: 87];
 • на джерело багатотомового видання супроводжувати позначенням тому римською цифрою після скороченої назви джерела, напр.: [Шевельов 2009 II: 15].

Списки літератури та умовних скороченьце два блоки:

 • список літератури(без зазначення назви цієї частини публікації) та УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ подавати за алфавітом після тексту статті. Бібліографічний опис оформляти відповідно до загальноприйнятих вимог за ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (див.http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf)

Обов’язково зазначатити: для багатотомових видань  скільки всього томів має це видання, рік публікації першого та останнього тому; для статей  початкову та кінцеву сторінки в джерелі. Наприклад:

Білецький-Носенко П. П. Словник української мови. Київ: Наукова думка, 1966.

Валюх З. Лексико-семантичне та словотвірне наповнення найменувань осіб як засіб відображення етно світу в поемі І. П. Котляревського «Енеїда». URL : http://dspu.edu.ua/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2012-11.pdf

Дерпак О. В.Конфронтативні мовленнєві жанри: комунікативно-прагматичний та мовний аспекти: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2005.

Єфремов С. Історія українського письменства (с. 276–305). Київ: Femina, 1995.

Єрмоленко С. Я. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями й методи дослідження. Мовознавство. 2005. № 3 – 4. С. 112 – 125;

2) REFERENCES і LEGEND – ті самі списки літератури та умовних скорочень, але за міжнародним бібліографічним стандартом APA.

LEGEND (подаємо після списку літератури) Увага! Ліва колонка – мовою оригіналу (напр., українською, польською), а права – англійською.

REFERENCES (подаємо перед LEGEND). Для статей рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних покликань: транслітеровані прізвище й ініціали автора (між ініціалами і прізвищем ставимо кому. Напр.: Yatsenko, M.T.); у круглих дужках рік видання (після – крапка); переклад назви джерела англійською мовою; переклад назви статті англійською мовою; вихідні дані з позначеннями англійською; у круглих дужках мова видання. Напр.:

 • Biletsky-Nosenko, P. (1966). Dictionary of the Ukrainian Language. Kyiv: Naukova Dumka (in Ukr.).
 • Derpak, O. V. (2005). Confrontational speech genres: communicative-pragmatic and linguistic aspects:abstract of the dissertation for the Candidate of Philological Sciences. Kyiv (in Ukr.).
 • Valyukh, Z. The lexical-semantic and word-forming filling of names of persons as a means of reflection of the ethno-world in the poem of I.P. Kotliarevsky “Aeneid”.URL : http://dspu.edu.ua/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2012-11.pdf (in Ukr.).
 • Efremov, S. (1995). History of Ukrainian Writing (p. 276 – 305). Kyiv: Femina (in Ukr.).
 • Yermolenko, S. Ya. (2005). Linguistic stylistics: basic concepts, directions and methods of research. Movoznavstvo, 3 – 4, 112 – 125 (in Ukr.).

Ілюстративні матеріали – це цитати текстового матеріалу, а також таблиці, зображення, схеми, графіки:

 • – текстові уривки подавати курсивом, виділяючи напівжирним курсивом потрібний фрагмент (напр.: І світ Божий як Великдень, / І люди як люди! (Шевченко 1995: 29));
 • – інші ілюстрації мають супроводжувати назви, наведені над ними (Таблиця) та під ними (Рисунок, Схема, Діаграма, Карта) окремим текстовим рядком, напр.:
  • Таблиця 2. Назви осіб за професією та видом діяльності в мові сучасних газет
  • Рисунок 1. Асоціативно-образне поле «Жінка»

Такі ілюстрації, виконані високоякісно та збережені у форматах *.tif, *.eps або *.jpg., подавати в електронному вигляд і окремими файлами, у назвах яких зазначати номер за порядком їх розташування в тексті.

Набирати таблиці у програмах Word або Excel. Примітки та виноски до таблиці друкувати безпосередньо під нею. Розмір шрифту тексту таблиць може бути зменшений (до 10 pt).

Ілюстрації Рисунки виконувати у програмах CorelDraw 11/12/13, AdobeIllusrator 7,0/10 і представляти у векторній графіці у форматі *.eps. Можна подавати Рисунки, зроблені у програмах Word або Excel.

Растрові рисунки (фотографії або скановані рисунки) – у форматі *.tif із роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (1 : 1, grayscale або CMYK), а однобітовий (bitmap) рисунок – 1200 dpi. Якщо у автора фотографії в електронному вигляді відсутні, надати паперовий оригінал.

Спеціальні символи:
лапки в українських текстах використовувати лише друкарські « », проте “ ” – в іншомовних текстах; знак тире ставити комбінацією клавіш – Ctrl­­ мінус. Між ініціалами пропуск не ставити, лише нерозривний пробіл (група клавіш CTRL + SHIFT + Пробіл.) між ініціалами та прізвищем, напр.: (У.М. Клименко).

У статті не ставимо переноси слів та кольорові виділення. Нумерація сторінок наскрізна по всьому рукопису.

СТАТТЯ, ПОДАНА БЕЗ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ, НЕ ПУБЛІКУЄТЬСЯ.

Матеріали, що приймаються для опублікування в журналі, підлягають розгляду редколегією й подальшому double-blind (подвійному «сліпому» (анонімному) рецензуванню. За потреби може застосовуватися додаткове незалежне, конфіденційне рецензування.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати (без змін позицій авторів) та здійснювати відбір статей. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або відправлена автору (авторам) на доопрацювання. Відхилені рукописи авторам не повертають. Рецензовані, доопрацьовані статті розглядає редакційна колегія журналу, рекомендує до друку вчена рада  Інституту.

Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, покликань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори публікації.

Матеріали, що публікуються в журналі, відбивають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.

Для безпосереднього зв’язку редакції журналу з автором до статті додається інформація: ПІБ автора, контактний телефон, електронна адреса.

На сайті http://ukrlit.org/transliteratsiia можна безоплатно скористатися програмою транслітерації українського тексту в латиницю.