• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №91, 2019 » Анотація: «Він був голосом народного духу й знаряддям українського свiтогляду…»

Анотація: «Він був голосом народного духу й знаряддям українського свiтогляду…»

УДК 811.161.2’42:821.161.2Котляревський

КОЛОЇЗ Жанна Василівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету;
вул. Героїв АТО, 79, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000;
E-mail: koloiz.zv@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3670-2760

Анотація

У статті акцентовано на ролі «Енеїди» І. Котляревського у репрезентації кодів культури загалом та в ментальному просторі української культури зокрема, у відображенні фрагментів національної картини світу в аспекті специфіки етнічної свідомості, міфологічної та сміхової культури. Поему схарактеризовано крізь призму категорій прецедентності й інтертекстуальності, у площині взаємодії «свого» й «чужого» в межах художнього дискурсу.

Ключові слова: «Енеїда», прецедентність, прецедентний феномен, інтертекстуальність, усна народна творчість.

Література

 1. Валюх З. Лексико-семантичне та словотвірне наповнення найменувань осіб як засіб відображення етносвіту в поемі І. П. Котляревського «Енеїда». URL: http://dspu.edu.ua/native_word/ wp-content/uploads/2016/04/2012-11.pdf
 2. Дудюк Л. П. «Енеїда» Вергілія і Котляревського (засоби зображення війни в епосі та в травестії). URL : http://litzbirnyk.com.ua/wpcontent/ uploads/ 2013/11/5.4.8.pdf
 3. Єфремов С. Історія українського письменства. Київ: Femina, 1995. С. 276 – 305.
 4. Колоїз Ж. В. Іменна лексика на позначення осіб чоловічої статі (на матеріалі «Енеїди» Івана Котляревського). Іван Котляревський та українська культура ХІХ – ХХІ століть: зб. наук. статей. Полтава: ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. С. 181 – 191.
 5. Колоїз Ж. В. Фразеологізми з некротичним компонентом (на матеріалі поеми І. Котляревського «Енеїда»). Творчість Івана Котляревського в культурологічному контексті доби: зб. наук. праць. Київ: «Київський університет», 1998. С. 167 – 171.
 6. Котляревський І. П. Енеїда. URL: https://iknigi.net/avtor-vankotlyarevskiy/106573-eneyida-van-kotlyarevskiy.html
 7. Луцик Х. Ю. Поема «Енеїда» І. Котляревського в контексті культурної парадигми художнього тексту. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2016. № 1. С. 25 – 32. URL: fi le:///C:/Users/% D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0/Downloads/ Vznu_fi _2016_1_6%20(1).pdf
 8. Нахлік Є. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст – інтертекст – контекст. Львів, 2015.
 9. Українські приказки, прислів’я і таке інше / Уклав М. Номис; упоряд., приміт. та вступна ст. М. М. Пазяка. Київ: Либідь, 1993.