• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №89, 2018 » Анотація: РЕЛІГІЙНІ СКЛАДНИКИ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ХVІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ СТОЛІТЬ

Анотація: РЕЛІГІЙНІ СКЛАДНИКИ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ХVІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ СТОЛІТЬ

УДК 811.161.2’373-112:2

 

БУТКО Софія Григорівна,

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

E-mail: sophiabutko@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0002-4778-2914

 

РЕЛІГІЙНІ СКЛАДНИКИ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
Х
VІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ СТОЛІТЬ

 

Рубрика: З історії культури і писемності

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті на матеріалі «Словника української мови ХVІ — першої половини ХVІІ століть» проаналізовано релігійну лексику, що є базовим складником староукраїнської мовної картини світу означеного періоду. Зʼясовано, що визначальну роль у побудові староукраїнської мовної картини світу відігравав релігійний світогляд із його богоцентричністю, що знайшло вираження у полісемії релігійної лексики, особливих парадигматичних відношеннях слів із релігійною семантикою, розгалужених словотвірних гніздах лексем. Виявлено звʼязок релігійної лексики з іншими лексико-семантичними групами, а також народну рецепцію релігійно-християнських уявлень, засвідчену культурно місткими словами.

Ключові слова: релігійна лексика, староукраїнська мовна картина світу, релігійна свідомість, книжно-писемна мова, Бог, церква, християнство.

 

Длінна Т. Корабель як символ церкви в християнській культурі. Релігієзнавчі студії. 2015. URL: https://risu.org.ua/ua/index/studios/studies_of_religions/61140.

Райкен Л. Словарь библейских образов. Под общ. ред. Л. Райкена, Д. Уилхойта, Т. Лонгмана III; ред. конс. К. Дюриес, Д. Пенни, Д. Рейд; пер. Б. А. Скороходова, О. А. Рыбаковой. СПб.: Библия для всех, 2005. 1423 с.

СД – Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Отв. ред. Н. И. Толстой; РАН, Ин-т славяноведения и балканистики. Москва: Международные отношения, 1995. Т. 1: А – Г. 584 с.

СУМ – Словник української мови: в 11 т. АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; [редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін.]. Київ: Наук. думка, 1970 – 1980.

СУМ 16 – 17 – Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Відп. ред. Д. Гринчишин; Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України. Львів, 1994 – 2013. Вип. 1 – 16.

Шамрай М. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15 – 17 ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2005. 332 с.: іл.