• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №89, 2018 » Анотація: СТИЛІСТИКА – МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Анотація: СТИЛІСТИКА – МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

УДК 81’38

 

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна,

доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України,

вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: svitlana.yermolenko@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-9916-4915

СТИЛІСТИКА – МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 

Рубрика: До 100-річчя Національної академії наук України

Мова статті: українська

 

Анотація: Авторка статті розглядає роль стилістичних досліджень в історії українського академічного мовознавства, простежує зв’язок стилістики з теорією та історією літературної мови, культурою мови, соціолінгвістикою, лексикологією та лексикографією, структурною лінгвістикою, психолінгвістикою, перекладознавством,  філософією культури. Оцінено значення теорії словесності О. О. Потебні для розвитку   лінгвопсихологічного напрямку дослідження мови, рецептивно-діяльнісного підходу до стилістичних ресурсів мови.

Ключові слова: лінгвостилістика, рівнева стилістика, інтегративна стилістика, загальне мовознавство, теорія словесності, стиль, мовомислення.

 

Білодід І. К. Вибрані праці. Київ, 1986.

Булаховський Л. А. Вибрані праці в п’яти томах. Київ, 1975. Т. 1: Загальне мовознавство.

Булаховський Л. А. Виникнення і розвиток літературних мов. Вибрані праці: в 5-ти т. Київ, 1975. Т. 1. С. 321 – 466.

Булаховський Л. А. Мовні засоби інтимізації в поезії Тараса Шевченка Вибрані праці в 5-ти  томах. Т. 2 : Українська мова. Київ, 1977. 631 c.

Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності: стилістика та культура мови. Київ, 1999.

Єрмоленко С. Я. Мова і національна ідея в «Енеїді» Івана Котляревського // Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки української культури. Київ, 2009. C. 40-60.

Житецький П. Г. Вибрані праці. Філологія. Київ, 1987.

Жовтобрюх М. А. Розвиток стилістичних досліджень української мови. Статистичні параметри стилів.  Київ, 1967. С. 5.

Калашник В. С. Мова поезії і картина світу. Лінгвістичні дослідження. 2003. С. 30 – 35.

Качуровський І. Основи аналізи мовних форм-(стилістика). Мюнхен-Ніжин, 1994. 135 с.

Курило О. Паралельні форми в українській мові, їх значення для стилю. Київ, 1921.

Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. 1925. С.5.

Маленко О. Науковий дискурс О.О. Потебні: слово і творчість. Культура слова. 2015. Вип. 83. С. 16 – 21.

Огієнко І. Український стилістичний словник. Львів, 1924.

Попович А. Студії О. Курило, М. Сулими, О. Синявського і С. Смеречинського як підвалини вивчення стилістичної граматики української мови. Studia Ukrainica Poznaniensia. Vol. 2018. pp. 141-146.

Потебня А. А. Мысль и язык. Київ, 1993.

Русанівський В. М. Співвідношення функціональних і експресивних стилів в історії української літературної мови. Слово і труд. Київ, 1976. С. 76.

Самійленко В. Твори: У 2 т. Київ, 1958. Т. 2.

Синявський О. Норми української літературної мови. Київ-Харків, 1931.

Статистичні параметри стилів. Відп. ред. В.С. Перебийніс. Київ, 1967.

Сучасна українська літературна мова: стилістика. За заг. ред. І.К. Білодіда. Київ, 1973.

Сюта Г. М. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття. Київ, 2017.

Ткаченко Б. Нарис української стилістики. За ред. Л. Булаховського. Харків, 1930. Лекція І. С. 1 – 20; Лекція ІІ. С. 1 – 19; Лекція ІІІ. С. 1 – 21; Лекція ІV. С. 1 – 17; Лекція V. С. 1 – 18.

Франко З. Т. Дослідження в галузі стилістики. Мовознавство на Україні за п’ятдесят років. Київ, 1967. С. 185-186.

Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. Київ, 1962.

Шевельов Ю. Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці. І.П. Котляревського. Чернівці, 1998.