• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №89, 2018 » Анотація: ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОСТИЛІСТИЦІ

Анотація: ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОСТИЛІСТИЦІ

УДК 81’373.47:316.774

КОЦЬ Тетяна Анатоліївна,

доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України,

вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: tetyana_kots@ukr.net

https://orcid.org/0000-0003-4622-9559

ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ  ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОСТИЛІСТИЦІ

 

Рубрика: До 100-річчя Національної академії наук України

Мова статті: українська

 

Анотація: У статті проаналізовано історію формування термінологічної основи публіцистичного стилю в українській лінгвостилістиці від кінця ХІХ до початку ХХІ ст. Простежено динаміку номінацій від газетної мови до публіцистичного стилю, зясовано роль народнорозмовної мови в усталенні функціонального різновиду в проекції на літературну норму загалом. Розкрито ключові поняття стилю: експресивність, суспільно-політична лексика, стандартизація, інформативність, оцінність.

Ключові слова: публіцистичний стиль, поняттєва основа, історія мовознавства, стильова норма, літературна норма.

 

Бибик С. П. Оновлена стильова норма засобів масової інформації. Українська мова. 2016. № 5. С. 69 – 77.

Вареник С. В. У пошуках комічної ситуації. Культура слова. 1984. Вип. 26. С. 68.

Гладкий М. Мова нашої преси. Червона преса. 1927. № 3/4. С. 26 – 30.

Гладкий М. Синтаксис нашої газетної мови. Червона преса. 1927. № 8/9. С. 59 – 63; № 10. С. 41 – 45.

Єрмоленко С. Я. Публіцистичний стиль. Українська мова. Енциклопедія. Київ: Українська енциклопедія ім. М. Бажана, 2007. С. 562.

Єрмоленко С. Я. Стильові різновиди української мови. Українська мова. Енциклопедія. Київ: Українська енциклопедія ім. М. Бажана, 2007. С. 678.

Жанри радянської газети: навч. посіб. для студентів ф-тів журналістики. Київ: Вища школа, 1974. 248 с.

Жовтобрюх М. А. Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Київ: Наукова думка, 1970. 308 с.

Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ ст.: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти. Вінниця: Нова книга, 2009. 400 с.

Маковей О. П’ятьдесятьлітній ювілей руської публіцистики. Літературно-науковий вісник. 1896. Т. 2. С. 190 – 196.

Козловська Л. Нове оцінне слово в журнальних публікаціях 90-х років. Культура слова. 1998. Вип. 51. С. 38 ‑ 45.

Колесник Г. М. Слово і образ. Культура слова. 1978. Вип. 14. С. 31 ‑ 39.

Кримський А. Про нашу літературну мову. Літературно-науковий вісник. 1901. Т. 16, кн. 10. С. 39 – 47.

Круті слова. Громадська думка. 1906. № 3. С. 2 – 4.

Курс історії української літературної мови. Т. І. Київ: Наукова думка, 1958. 596 с.

Левицький М. Дещо до справи про вкраїнську письменницьку мову // Літературно-науковий вісник. – 1909. – № 8. – С. 24 – 35.

Мартович Л. Причинки до літературної мови. Діло. 1913. № 194. С. 2.

М. Д. Про незрозумілу українську мову. Рідний край. 1905. № 1. С. 8.

Мова масово-політичної інформації. І. К. Білодід, М. М. Пилинський, К. В Ленець та ін. Київ: Наукова думка, 1979. 324 с.

Нечуй-Левицький І. Сьогочасна часописна мова на Україні. Київ, 1907. 175 с.

Особливості мови і стилю засобів масової інформації. А. П. Коваль, Г. Я. Солганик, О. Ф. Пінчук та ін. Київ: Вища школа, 1983. 378 с.

Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: підручник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. 248 с.

Сагач Г. М. Експресивне словотворення в публіцистиці. Культура слова. 1978. Вип. 15. С. 37 – 42.

Степаненко М. Політичне сьогодення української мови. Харків: Видавництво Іванченка, 2017. 614 с.

Стецула І. В. Політичний дискурс засобів масової комунікації: трансформація прагмалінгвістичних параметрів функціонування (на матеріалі української преси): дис. … канд. філол. наук: 10.01.10. Львів, 1994. 24 с.

Сулима М. Мова української газети: (фрагментик). Червона преса. 1927. № 3/4. С. 23 – 25.

Сучасна українська літературна мова. Стилістика. За ред. І. К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1973. 588 с.

Тимчук О. Ціннісна переорієнтація суспільства в дзеркалі сучасного публіцистичного стилю. Культура слова. 1996. Вип. 48 – 49. С. 29 – 33.

Чередниченко І. Г. Нариси загальної стилістики сучасної української мови. Київ: Наукова думка, 1962. 490 с.