• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2018 » Збірник «Культура слова» - №88, 2018 » Анотація: Мова прози Олеся Гончара як обʼєкт фразеографії

Анотація: Мова прози Олеся Гончара як обʼєкт фразеографії

Культура слова, 2018, № 88
УДК 811.161.2`373.7:82-95 Твори Гончара

САМОЙЛОВА Ірина Анатоліївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
E-mail: slovsprava@ukr.net

Рубрика: Слово Олеся Гончара в словнику
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто фразеологічні одиниці з фразеологічних словників, проілюстровані контекстами з творів О. Гончара. Здійснено синтаксичну класифікацію фразем: словосполучення, сполучення слів, однорідних членів речення, просте речення, частина складного речення. Зважаючи на категоріальне значення та синтаксичну функцію, виділено іменні, процесуальні, адʼєктивні, адвербіальні, кількісні номінативні фразеоодиниці. Простежено стильові та стилістичні характеристики фразем.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологія О. Гончара, фразеологічний словник, синтаксична конструкція, іменний фразеологізм, процесуальний фразеологізм, адʼєктивний фразеологізм, адвербіальний фразеологізм, кількісний фразеологізм.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Кохан Ю. Добір фразеологічного матеріалу як фактор формування ідіостилю письменника : (На матеріалі прози Олеся Гончара). Вісник Харківського державного університету. № 426. Харків, 1999. С. 216 – 220.
 2. Кохан Ю. Особливості функціонування фразеологічних одиниць в авторській мові та мові персонажів як одна з рис ідіостилю письменника: (На матеріалі прози Олеся Гончара). Вісник Харківського національного університету. № 473. Харків, 2000. С. 58 – 63.
 3. Кохан Ю. І. Фраземіка в системі ідіостилю письменника: (На матеріалі художньої прози Олеся Гончара і Павла Загребельного): автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова». Харків, 2003. 20 с.
 4. Чепасова А. М. Избранные труды: в 2 т. Т. 2. Фразеология в контексте современных лингвистических исследований. Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2016. 211 с.
 5. Щербачук Л. Ф. Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія в художніх текстах: (На матеріалі творів О. Гончара): автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова». Дніпропетровськ, 2000. 20 с.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

 • СФАУМ – Калашник В. С., Колоїз Ж. В. Словник фразеологічних антонімів української мови. Київ: Довіра, 2004.
 • СФС – Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Словник фразеологічних синонімів. За ред. В. О. Винника. Київ: Радянська школа, 1988.
 • СФУМ – Словник фразеологізмів української мови. Уклад.: В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк, В. В. Дятчук, Н. М. Неровня, Т. О. Федоренко; відп. ред. В. О. Винник. Київ: Наукова думка, 2003.
 • Фр. сл. – Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. Київ: Освіта, 1998.
 • ФСУМ – Фразеологічний словник української мови: У 2 книгах. Уклад.: В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. Ред. кол.: Л. С. Паламарчук та ін. Київ: Наукова думка, 1993.