• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: «Рокові» свята в епістолярних текстах Лесі Українки: Різдво

Анотація: «Рокові» свята в епістолярних текстах Лесі Українки: Різдво

УДК 811.161.2’373.2:27-565.3:821.161.2’05-6.09 Українка

БОГДАН Світлана Калениківна,
кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки , просп. Волі, 13,
м. Луцьк, 43025
E-mail: bohdan-s@ukr.net
ORCID: 0000-0002-4831-2770

Анотація

У статті досліджено особливості функціонування в епістолярних текстах Лесі Українки одного з найважливіших найменувань сакрального ономастикону – геортоніма Різдво, який належить до дванадцяти найвизначніших свят християнського календаря. Окреслено спектр його основних функцій, встановлено типологічні ознаки контекстів актуалізації. Проаналізовано авторське сприйняття та оцінки цього свята й самого процесу святкування. Виокремлено диференційні національно-культурні ознаки різдвяних святкувань у різних країнах на основі спостережень адресантки. З’ясовано продуктивність експлікації лексем цього словотвірного ряду, визначено специфіку їх використання як елементів етикетних конструкцій.

Ключові слова: епістолярний текст, геортонім, Різдво, різдвяний, «рокове» свято.

Література
 1. Богдан С. Вербалізація концепту свято в епістолярній поведінці Лесі Українки. Studia ukrainika Posnaniensia. Posnań, 2013. S. 23 – 37.
 2. Бочарова І. В. Лексико-семантичні та граматичні параметри назв релігійних свят у сучасній українській мові: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 1999.
 3. Космеда Т. А., Плотнікова Н. В. Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера Святки в українському мовному просторі. Львів: ПАІС, 2010.
 4. Круть І. Ю. Лексика календарно-обрядової поезії: структурносемантичний та стилістичний аспекти: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Кіровоград, 2004.
 5. Павлушенко О. Асоціативне поле концепту Різдво в мовомисленні краян Поділля. Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). 2019. Вип. 28. С. 65 – 72.
 6. Плотнікова Н. В. Концепт Святвечір у міфологічній картині світу. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХПНУ ім. Г. C. Сковороди. 2017. Вип. 45. С. 109 – 116.
 7. Пуряєва Н. В. Словник церковно-обрядової термінології. Львів: Свічадо, 2001.
 8. Саплін Ю. Ю. Вербалізація міфології та ритуалів свята в лінгвокультурі (Різдво та Великдень в українській та англійській лексиці, фраземах та пареміях). Нова філологія. 2012. № 54. С. 111 – 113.

 

УМОВНI ПОЗНАЧЕННЯ
 • АГ–СЗГ – Аркушин Григорій. Словник західнополіських говірок. Луцьк: Вежа, 2000. Т. 2.
 • КМ – Косач Михайло. Твори. Переклади. Листи. Записи кобзарських дум. Упорядкування, біографія, коментарі та примітки Лариси Мірошниченко. Київ: Видавничий Дім «КОМОРА», 2018.
 • УЛ-1 – Українка Леся. Листи: 1876 – 1897. Упоряд. Прокіп (Савчук) В. А., передмова Агеєвої В. П. Київ: Комора, 2016.
 • УЛ-2 – Українка Леся. Листи: 1898 – 1902. Упоряд. Прокіп (Савчук) В. А. Київ: Комора, 2017.
 • УЛ-3 – Українка Леся. Листи: 1903 – 1913. Упоряд. Прокіп (Савчук) В. А. Київ: Комора, 2018.
 • СУМ – Словник української мови: в 11 т. Київ: Наук. думка, 1970 – 1980.