• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: Універсальні та національні прецедентні феномени в заголовках українських медійних видань

Анотація: Універсальні та національні прецедентні феномени в заголовках українських медійних видань

УДК 811.161.2’38

ПЕТРЕНКО Анастасія Сергіївна,
аспірантка відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, вул. Грушевського, 4, Київ, 01001
E-mail:SinitsaSinitsaSinitsa@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3328-4842

Анотація

Стаття присвячена аналізові прецедентних феноменів, що функціонують у сучасному масмедійному дискурсі. Зосереджено увагу на вивченні національно-культурної маркованості прецедентних феноменів, описано класифікації прецедентних феноменів на основі їх функціонування в різних за обсягом національно-мовних та соціальних групах. Запропоновано авторський підхід до визначення національної маркованості прецедентних феноменів. Залучення методики асоціативного експерименту дало змогу виявити ступінь знання мовцями національно-прецедентних феноменів української лінгвокультури, а також визначити їхні ознаки як ментефактів, що формують національну когнітивну базу сучасних українців.

Ключові слова: прецедентний феномен, національно-прецедентні феномени, заголовок, асоціативний експеримент, когнітивна база.

 

Література
 1. Банникова С. В. Особенности использования національно-маркированных прецедентных феноменов в англоязычном дискурсе. Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 8 (30). С. 202 – 209.
 2. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ: Довіра, 2007. URL: http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/f
 3. Гапченко О. А. Прецедентні імена в індивідуальному лексиконі білінгва. Science and Education a New Dimension. Philology. VII (59). Issue 195. 2019 Apr. Р. 15 – 19.
 4. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. Москва: ИТДГК «Гнозис», 2003.
 5. Кальченко Т. Ю. Функціонально-семантичні особливості прецедентних феноменів у поетичних текстах І. Римарука і В. Герасим’юка: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2015.
 6. Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? Москва: Гнозис, 2003.
 7. Латышева В. Л. Характеристика прецедентных феноменов как ядерных элементов языкового сознания (на материале русского и французского языков): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. Иркутск, 2011.
 8. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2011.
 9. Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. Москва: Academia, 2000.
 10. Сюта Г. М. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття. Київ: КММ, 2017.