• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: Інтертекстуальні одиниці в прозі Юрія Іздрика

Анотація: Інтертекстуальні одиниці в прозі Юрія Іздрика

УДК 811.161.2’42’367

НАЗАРЕНКО Оксана Миколаївна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська юридична академія», Фонтанська дорога, 23, м. Одеса, 65009
E-mail: nazoks13@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4697-6100

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сучасної української прози Ю. Іздрика в аспекті реалізації категорії інтертекстуальності. Простежено різновиди інтертекстуальних одиниць у прозових текстах Юрія Іздрика: ремінісценції, парафрази, алюзії, цитати (паспортизовані й не паспортизовані). Доведено, що інтертекстуальність – це диференційна категорія постмодерністської прози, а інтертекстеми виконують текстотвірну функцію. Запропоновано типологію інтертекстуальних елементів у художньому прозовому тексті.

Ключові слова: інтертекстуальність, постмодернізм, українська проза, ремінісценції, цитати, алюзії, мовна гра.

Література
 1. Іздрик Ю. Номінація: Юрій Іздрик. Львів: ВСЛ, 2016.
 2. Ильин И. П. Интертекстуальность. Современное зарубежное литературоведение. Москва: Интрада, 1996. С. 215 – 221.
 3. Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.
 4. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. Москва: Прогресс, 2000. С. 427 – 457.
 5. Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. Москва: Ком Книга, 2007.
 6. Назаренко О. М. Міжтекстова взаємодія в газетному тексті. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Збірник наукових праць. Вип. 33. Київ: Університет «Україна», 2016. С. 120 – 130.
 7. Смирнов И. П. Порождение интертекста. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 1995.
 8. Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. Москва: Агар, 2000.
 9. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період. Київ: ВЦ «Академія», 2008.