• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: Поліфонізм оповідності в документальному кінотексті (на прикладі фільмів про П. Тичину, М. Рильського, В. Сосюру)

Анотація: Поліфонізм оповідності в документальному кінотексті (на прикладі фільмів про П. Тичину, М. Рильського, В. Сосюру)

УДК 81’38

ГАНЖА Ангеліна Юріївна,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, вул. М. Грушевського, 4,
м. Київ, 01001
E-mail: ganzhalina@ukr.net
ORCID: 0000-0003-2938-5306

Анотація

У статті запропоновано авторську візію реалізації поліфонізму кінонаративу в документальних фільмах «Я кличу тебе» (2006), «Poeta Maximus» (2008), «Так ніхто не кохав» (2008) із серіалу «Гра долі». Зроблено висновок про наявність певної сюжетнокомпозиційної схеми організації аудіовізуального поліфонічного наративу в серіалі.

Ключові слова: кінотекст, документальний фільм, наратив, поліфонізм, П. Тичина, М. Рильський, В. Сосюра.

Література
 1. Астрахан Н. Поліфонія літературного твору: теоретичний аспект. Житомирські літературознавчі студії. 2013. Вип. 7. С. 175 – 183. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gls_2013_7_23
 2. Бистров Я. В. Біографічний наратив у лінгвокогнітивному вимірі (на матеріалі англомовної прози кінця ХХ – початку ХХІ ст.): дис. … д-ра філол. наук: 10.02.04. Київ, 2016.
 3. Бибик С. П. Оповідність в українській художній прозі. Київ – Луганськ: Видво ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010.
 4. Бугаева Л. О кинонарративе. Международный журнал исследований культуры. 2012. № 2. С. 6 – 10. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/o-kinonarrative/viewer
 5. Драчова О. П. Засоби поліфонічної текстуальної організації документального фільму О. Фетисової «Вероніка і саксофон».
 6. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. 2012. № 4. С. 142 – 146.
 7. Касян Л. Г. Поет в умовах «заблокованої культури»: аудіовізуальні «версії» біографії Павла Тичини (до 125-річчя від дня народження). Архіви України. 2016. №1. С. 77 – 89.
 8. Касян Л. Г. Кінообраз Максима Рильського в контексті комеморативних практик. Архіви України. 2015. № 1. С. 129 – 138.
 9. Касян Л. Г. «Такий я ніжний, такий тривожний…» (висвітлення життя і творчості Володимира        Сосюри в аудіовізуальних документах). Архіви України. 2018. № 2 – 3. С. 73 – 83.
 10. Пронин А. А. Документальный фильм как публицистический нарратив: дис. … д-ра филол.наук.: 10.01.10. Санкт-Петербург, 2016.