• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: Українські поетичні покоління другої половини ХХ століття: мовно-естетичний аналіз

Анотація: Українські поетичні покоління другої половини ХХ століття: мовно-естетичний аналіз

УДК 811.161.2: 801.631.5

ДЯДЧЕНКО Ганна Вікторівна,
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету, вул. Римського-Корсакова, м. Суми, 240007
E-mail: h.dyadchenko@drl.sumdu. edu.ua
ORCID: 0000-0001-5325-1434

Анотація

Розглянуто критерії хронологічної та мовно-естетичної стратифікації української поезії кінця ХХ століття. Для констатації співвідношення традиції та новаторства використано поняття поетичного покоління. Здійснено аналіз мовотворчості літературних поколінь другої половини ХХ століття – шістдесятників, сімдесятників, вісімдесятників і дев’яностників. Наголошено, що головними креативними принципами українського поетичного текстотворення розглядуваного періоду є мовновиражальна свобода, аполітичність, різновекторність естетичних програм, образно-естетичний релятивізм, творчий деструктивізм, іронічність, “антипоетичність”, ускладнена метафоричність, асоціативність, Акцентовано своєрідність поетичної мовотворчості другої половини XX століття в контексті національної мовно-естетичної традиції.

Ключові слова: поетичне покоління, шістдесятники, сімдесятники, вісімдесятники, дев’яностники, мовомислення, поетичний словник, образні засоби, постмодернізм, ідіостиль.

 

Література
 1. Баран Є. До розмови про «ранні» девʼяності. Іменник. Антологія девʼяностих. Київ: Смолоскип, 1997. С. 210 – 223.
 2. Берест Т. Мова поетичних творів учасників групи «БУ-БА-БУ». Культура слова. 1998. Вип. 51. С. 30 – 36.
 3. Берест  Т. М. Семантика художнього слова в поезії 80 – 90 років XX століття (на матеріалі творів молодих українських авторів): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2000.
 4. Винокур  Г. О. Избранные работы по русскому языку. Москва: Учпедгиз, 1959.
 5. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: український літературний постмодерн. Київ: Критика, 2005.
 6. Гундорова Т. Фрідріх Ніцше й український модернізм. Слово і час. 1997. № 4. С. 29 – 33.
 7. Дністровий А. Покоління про покоління. Література плюс. 2001. № 9 – 10. С. 8 – 9.
 8. Дударенко  Л. В. Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01. Київ: 2004.
 9. Єрмоленко  С. Я. Нариси з української словесності: стилістика та культура мови. Київ: Довіра, 1999.
 10. Єрмоленко  С. Я. Фольклор і літературна мова. Київ: Наукова думка, 1987.
 11. Єщенко  Т. А. Метафора в українській поезії 90-х років ХХ століття: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Запоріжжя, 2001.
 12. Кажан О. Дев’яностики: покоління поза грою. Літературномистецький альманах «Кальміюс». 1999. № 1 (5).
 13. Калинська  Л. М. Прозова творчість Юрія Андруховича як феномен постмодернізму: дис. … канд. філол. наук: 10.01.01. Київ, 2000.
 14. Колесник  В. Київська школа та Віктор Кордун: поезія зворотності. Маґістеріум. Літературознавчі студії. 1999. Вип. 2. C. 46 – 50.
 15. Кордун В. Київська школа поезії – що це таке? Українські літературні школи та групи 60 – 90-х рр. ХХ ст. Львів: Піраміда, 2009. С. 27 – 39.
 16. Лебединцева  Н. М. Явище літературного покоління в українській культурі кінця ХХ ст. Наукові праці: наук.-метод. журнал. Філологія. Літературознавство. Миколаїв, 2009. Т. 118. Вип. 105. С. 35 – 40.
 17. Маленко  О. О. Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну). Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2010.
 18. Моренець  В. 80 – 90-ті роки. Історія української літератури ХХ століття. Київ: Либідь, 1998. Кн. 2. С. 91 – 103.
 19. Моренець  В. Вигадувати не треба… Авторитет. Література і критика в час перебудови: статті, есе, інформація. Київ: Рад. письменник, 1989. С. 119 – 135.
 20. Павличко  С. Д. Дискурс модернізму в українській літературі. Київ: Либідь, 1999.
 21. Рубчак  Б. Бо в нас немає часу: роздуми над сучасною молодою українською поезією. Київ. 1990. № 8. С. 101 – 108.
 22. Рябчук  М. Похвала плюралізму. Авторитет. Література і критика в час перебудови: статті, есе, інформація. Київ: Рад. письменник, 1989. С. 135 – 158.
 23. Сюта  Г. Мовна естетика молодої української поезії. Мовознавство: Доп. та повідомл. IV Міжнар. конгр. україністів. Київ: Пульсари, 2002.
 24. Сюта  Г. М. Сучасник з погляду сучасника (мовний образ людини в українській поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст.). Культура слова. 2003. Вип. 62. С. 3 – 8.
 25. Сюта  Г. М. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття. Київ: КММ, 2017.
 26. Українська мова: енциклопедія. Редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін. Київ: Укр. енциклопедія, 2000.
 27. Українські літературні школи та групи 60 – 90-х рр. ХХ ст.: антологія вибраної поезії та есеїстики. Львів: Піраміда, 2009.
 28. Харчук Р. Покоління пост-епохи. Слово і час. 1998. № 2. С. 24 – 26.