• info@ks.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044) 278-42-81
  • Print ISSN 0201-419Х
  • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: «свій – чужий» у мовомисленні українського мігранта (на матеріалі роману А. Чапая «Понаїхали»)

Анотація: «свій – чужий» у мовомисленні українського мігранта (на матеріалі роману А. Чапая «Понаїхали»)

УДК 811.161.2’38

БИБИК Світлана Павлівна,
доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001;
Е-mail: sbybyk2016@ukr.net
ORCID: 0000-0002-9765-497X

Анотація

У статті представлено лінгвокогнітивний аналіз сучасного прозового твору. Основу методики дослідження становить визначення трьох концептуальних ліній, які презентують ідеалему «свій – чужий» із погляду само-, взаємооцінки персонажів. Ці лінії є одним із різновидів текстових стилістичних парадигм, що складаються за асоціативно-образним і семантико-стилістичним принципами (мікрогрупи, субгрупи), відбивають ідеї та мотиви мовотворчості автора. Показано стилістичне навантаження загальновживаної лексики – назв осіб за спорідненістю, за національною та етнічною належністю, за родом занять, за територіальною належністю, епітетів-кольороназв. Відзначено семантико-граматичні та стилістичні зміни в дієслові «понаїхали», в іменниках «мама», «сирота», в особових та присвійних займенниках. Закцентовано увагу на варваризації, вульгаризації мовомислення покоління батьків та дітей, на лінгвософії поляризації членів родини за мовними, часово-просторовими ознаками.

Ключові слова: мова сучасної української прози, ідеалема, концепт, назви осіб, вторинна номінація, епітет, варваризм, вульгаризм, жаргонізм, сленгізм.