• info@ks.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278-42-81
 • Print ISSN 0201-419Х
 • e-ISSN 2708-9827
» Випуски збірника » 2019 » Збірник «Культура слова» - №90, 2019 » Анотація: Лінгвокультурний концепт «Київ» у поетичній мові Миколи Зерова

Анотація: Лінгвокультурний концепт «Київ» у поетичній мові Миколи Зерова

УДК 811.161

ПАЛАШ Альона Олегівна,
аспірантка відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: palash706@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5283-9906

Анотація

У статті здійснено лінгвокультурологічний аналіз концепту «Київ» у поезії М. Зерова; простежено формування ознак поетичного концепту; з’ясовано особливості індивідуально-авторського опису Києва.

Зосереджено увагу на контекстуально-семантичній структурі лексеми Київ у сонетах М. Зерова як чільного представника неокласиків. Визначено й проаналізовано лексико-семантичні варіанти (ЛСВ) лексеми Київ: 1) місто; 2) держава; 3) державна влада; 4) жителі міста. Досліджено периферійні зони однойменного концепту, у яких наявні когнітивні коди, що конкретизують образ Києва. Схарактеризовано хронотоп Києва, який означений реальними часовими проміжками. Протиставлення описів Києва у часових площинах минулого і сучасного зумовлене тим, що сучасність поет осмислює не як тотальне оновлення старого, що було характерним для радянської поезії, а як руйнацію, а минуле – як джерело збереження духовно-морального потенціалу людини й через нього – як вихід у майбутнє.

Ключові слова: концепт, мовна картина світу, поетичний концепт, ідіостиль, мікрополя, концептосфера, власні назви.

Література
 1. Аскольдов С. А. Концепт и слово. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. Москва, 1997. С. 267 – 279.
 2. Голубовська І. О. Сучасна українська лінгвоконцептологія: стан і перспективи розвитку. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. Хмельницький, 2016. Вип. Х. Т. 1. С. 151 – 159.
 3. Зеров М. Твори: У 2 т. Т. 1. Київ: Дніпро, 1990.
 4. Калашник В. С. Образно-смислова єдність як засіб і знак у поетичній мовній картині світу. Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія. 2001. № 519. Вип. 32. С. 3 – 11.
 5. Київські неокласики: Антологія. Київ: Смолоскип, 2015.
 6. Літяга В. «Концепт» у парадигмі сучасних лінгвістичних досліджень. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2013. № 1. С. 48 – 50.
 7. Ніконова В. Г. (2017). Художні концепти в трагедіях Шекспіра: польова структура. URL: http://shakespeare.zp.ua/texts.item
 8. Фісак І. В. Категорія «Концепт» у сучасному науковому дискурсі. Філологічні науки. 2014. Вип. 17. С. 68 – 77.